Aanmelden
De tip van euro-boek.nl
Soortgelijke boeken
Andere boeken die eventueel grote overeenkomsten met dit boek kunnen hebben:
Zoekfuncties
boekentips
actueel
Advertentie
Betaalde advertentie
- 0 resultaten
laagste prijs: € 18,99, hoogste prijs: € 25,50, gemiddelde prijs: € 20,90
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú
uitverkocht boek
(*)
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - pocketboek

2010, ISBN: 9788499375472

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de febrero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona - Preparadors i acadèmies. - Professionals de la Diputació de Barcerlona CONTENIDO El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona. Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l'oposició. DOCUMENTACIÓN - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar lestructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008 - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, daccés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 doctubre, del Tribunal Constitucional, lúltima modificació de la qual sha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994 de 3 de maig de 1994 - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 dabril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 dabril, pel que sestableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003 RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats fins data d'edició. Versandfertig in ca. 2 Wochen, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)

Nieuw boek Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Verzendingskosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú
uitverkocht boek
(*)
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - pocketboek

2010, ISBN: 9788499375472

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de febrero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona - Preparadors i acadèmies. - Professionals de la Diputació de Barcerlona CONTENIDO El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona. Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l'oposició. DOCUMENTACIÓN - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar lestructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008 - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, daccés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 doctubre, del Tribunal Constitucional, lúltima modificació de la qual sha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994 de 3 de maig de 1994 - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 dabril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 dabril, pel que sestableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003 RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats fins data d'edició.Versandfertig in über 4 Wochen, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot

Nieuw boek Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Verzendingskosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú
uitverkocht boek
(*)
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - pocketboek

2010, ISBN: 9788499375472

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de febrero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona - Preparadors i acadèmies. - Professionals de la Diputació de Barcerlona CONTENIDO El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona. Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l'oposició. DOCUMENTACIÓN - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar lestructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008 - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, daccés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 doctubre, del Tribunal Constitucional, lúltima modificació de la qual sha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994 de 3 de maig de 1994 - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 dabril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 dabril, pel que sestableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003 RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats fins data d'edició. Versandfertig in über 4 Wochen, Neuware, gewerbliches Angebot

Nieuw boek Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Verzendingskosten:zzgl. Versandkosten, exclusief verzendingskosten
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Editorial CEP, S.L.
uitverkocht boek
(*)
Editorial CEP, S.L.:
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - nieuw boek

2010, ISBN: 9788499375472

ID: 157386887

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona- Preparadors i acadèmies.- Professionals de la Diputació de BarcerlonaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d´accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona.Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l´opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l´oposició.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978- Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s´aprova el Reglament del Consell Tècnic- Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l´Estat- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya- Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l¿estructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008- Instrucció per la qual s´estableixen els criteris per a l´aplicació de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic en l´àmbit de l´Administració Local- Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics- Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú- Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern- Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya- Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries- Llei 30/1984, de 2 d´agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública- Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial- Llei 5/2006, de 10 d´abril, de regulació dels conflictes d´interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l´Administració General de l´Estat- Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l´Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques- Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes- Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local- Llei 7/2007, de 12 d´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic- Llei Orgànica 11/1985, de 2 d´agost, de Llibertat Sindical- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional, l¿última modificació de la qual s¿ha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig- Llei Orgànica 3/1980, de 22 d´abril, del Consell d´Estat- Llei Orgànica 4/1981, d´1 de juny, dels estats d´alarma, excepció i setge- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General- Llei Orgànica 6/1985, d´1 de juliol, del Poder Judicial- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s´aprova l´estructura dels pressupostos de les entitats locals- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals- Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994 de 3 de maig de 1994- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals- Reial Decret 543/2009, de 7 d¿abril, sobre les Vicepresidències del Govern- Reial Decret Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú Buch (fremdspr.) Bücher>Fremdsprachige Bücher>Spanische Bücher>Schule & Lernen, Editorial CEP, S.L.

Nieuw boek Thalia.de
No. 26777795 Verzendingskosten:, Versandfertig in 1 - 2 Wochen, DE (EUR 0.00)
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Editorial CEP, S.L.
uitverkocht boek
(*)
Editorial CEP, S.L.:
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - nieuw boek

2010, ISBN: 9788499375472

ID: 9d1ae928843f63c885930188202db6af

Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona- Preparadors i acadèmies.- Professionals de la Diputació de BarcerlonaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona.Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l'oposició.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978- Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic- Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya- Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l¿estructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008- Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local- Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics- Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú- Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern- Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya- Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública- Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial- Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat- Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques- Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic- Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional, l¿última modificació de la qual s¿ha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig- Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat- Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals- Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva r Bücher / Fremdsprachige Bücher / Spanische Bücher / Schule & Lernen 978-84-9937-547-2, Editorial CEP, S.L.

Nieuw boek Buch.ch
Nr. 26777795 Verzendingskosten:Bei Bestellungen innerhalb der Schweiz berechnen wir Fr. 3.50 Portokosten, Bestellungen ab EUR Fr. 75.00 sind frei. Die voraussichtliche Versanddauer liegt bei 1 bis 2 Werktagen., Versandfertig innert 3 Wochen, plus verzendkosten, exclusief verzendingskosten
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.

Bijzonderheden over het boek
GRUP (C1 I C2) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEST GENERAL COMÚ

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona - Preparadors i acadèmies. - Professionals de la Diputació de BarcerlonaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona.Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l'oposició.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l¿estructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008 - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional, l¿última modificació de la qual s¿ha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994 de 3 de maig de 1994 - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 d¿abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d¿abril, pel que s¿estableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats fins data d'edició.

Gedetalleerde informatie over het boek. - GRUP (C1 I C2) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEST GENERAL COMÚ


EAN (ISBN-13): 9788499375472
ISBN (ISBN-10): 8499375472
pocket book
Verschijningsjaar: 2010
Uitgever: EDITORIAL CEP, S.L.
162 Bladzijden
Taal: spa/Spanisch

Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 01.07.2012 02:00:54
Boek voor het laatst gevonden op 06.11.2017 13:06:07
ISBN/EAN: 9788499375472

ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
84-9937-547-2, 978-84-9937-547-2


< naar Archief...
Verwante boeken